AVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que estableix  la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de La Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

 

Identificació de la web:
www.www.aprodisa.net

Responsable de la web:
Manuel López

Adreça:
C. Ricart 41
08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)


E-mail de contacte:
adminitracion@www.aprodisa.net

Tel. / Fax:
93 381 63 36

Dades Fiscals:
NIF: G60282654

Dades Registrals:
Inscrit al Registre d’ Associacions amb el número de Registre 14351

 

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document (a partir d’aquí anomenat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”) té per objectiu regular l’ús de l’espai web que ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  posa a disposició del públic (www.www.aprodisa.net

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que contenguin son propietat titular de ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  , a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

L’ utilització de l’espai web per un tercer l’atribueix  la condició d’usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

US CORRECTE DE L’ESPAI WEB 

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que se presten a través de ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionen els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar-lo deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espai o web a uns altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés de altres usuaris al servei mediant el consumo massiu dels recursos informàtics a través dels quals ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  presta el servi, així com a no realitzar accions que danyen, interrompen o generen errors en els sistemes citats.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges,  gràfics, dibuixos, arxius de so i/ o imatge, fotografies, programes  i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  Consegüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstancies o fets mencionats al paràgraf anterior. Igualment ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir.

ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  no hi es responsable de la informació que es pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL 

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius son propietat de ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  o de tercers que l’han autoritzat per el seu ús.

Tots els drets estan reservats.

REGIMENT DE RESPONSABILITAT 

Responsabilitat de ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  per l’ utilització del web 

L’usuari es l’ únic responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-ne per d’utilització del present espai web per la seva part ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  esta exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions del usuari.

L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial  iniciada per terceres persones contra ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  basada en l’ utilització del espai web per l’usuari. Si es el cas, l’usuari assumirà tots les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  amb motiu de reclamacions o d’accions legals que li siguin atribuïdes.

Responsabilitat de ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  per el funcionament del web 

ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  exclosa qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  

Responsabilitat de ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  per enllaços des del web

ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora de l’espai web i al que es pogués accedir per link des d’aquesta; ja que la funció dels enllaços que apareixen es únicament d’informar sobre un tema concret.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del RGPD /Reglament General de Protecció de dades) i la Llei Orgànica Espanyola 3/2018, ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen al omplir els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat de ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  i seran tractats amb la finalitat de poder prestar e informar sobre els serveis o sobre els productes que ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  ofereix. El fet d’omplir un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica son seus, exactes i certs.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  

Carrer de Ricart, 41, 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona

Correu electrònic: lopd@www.aprodisa.net 

2.Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?

Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació comercial amb la nostra organització i, en especial, els aspectes contractuals, l’enviament d’informació de la nostra organització i del sector, l’organització d’activitats, campanyes o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

3. Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

En qualsevol cas, ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per  a la prestació relació contractual i a menys que ens en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és:

  • Implantació de mesures precontractuals a petició de l’interessat. Les seves dades personals seran tractades sobre la base de la relació precontractual que dona inici al tractament i es legitima mitjançant la selecció de la casella de selecció del formulari on verifica el seu consentiment.
  • L’execució d’un contracte.
  • El seu consentiment i/o interès legítim per enviar comunicacions comercials.
  • Compliment d’obligacions legals aplicables a l’activitat, derivades de la legislació mercantil i tributària amb clients, associats i proveïdors

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

 

El personal de ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  que disposa de drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna de ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  poden accedir a les teves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots els empleats de ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord  de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per  a la gestió adequada de la prestació del servei.  

ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció de les dades personals.

6. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a lopd@www.aprodisa.net  acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció de que ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació de la seva baixa. 

Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

7. Quina es la relació d’informació personal emmagatzemada?

Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació, per a l’enviament de propostes, gestió o informació comercial, creació de factures, com per exemple  nom i cognoms, domicili d’enviament, NIF/CIF, número de compte.

8. Quina és la Política d’emmagatzemat de dades / disponibilitat /  backups i la seva ubicació?

No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió s’escaigui (veure punt 3). Sempre està disponible, malgrat pot estar bloquejada per a lliuraments informatius de  marketing / comercial, si s’han exercitats els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.

Es realitzen copies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

9. Quina es la Política  de privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés?

L’accés  a la base de dades està protegit mitjançant usuari i contrasenya. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza mitjançant protocol VPN 

10. Quina es la Política de resposta front incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte?

ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades de clients / usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.  

ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  ha dut a terme i manté actualitzat un Anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte si es donen, sobre la seguretat i la intimitat dels clients / usuaris

11. Quina es la Política d’esborrat front baixes del servei?

ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  desactiva a les seves BBDD d’enviaments d’informació, els comptes dels clients/ usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del client/usuari quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

12. Qui es el nostre Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de dades?

ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  no té obligatorietat legal de designar un DPD (Delegat de Protecció de dades), d’acord amb la legislació vigent. 

Independentment d’això, APRODISA ASSOCIACIO PROTECTORA DISCAPACITATS, ha designat a una persona Responsable de Seguretat de les dades, per tal de vetllar pel correcte funcionament d’aquesta  Política de Privacitat i d’assegurar que se’n preserven els requisits en relació a les dades personals dels usuaris interns i externs a l’organització. Pot contactar amb el nostre Responsable de Seguretat de dades a lopd@www.aprodisa.net 

En cas que ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi a un o més dels seus usuaris, aquest/s seran notificats a la major brevetat possible al respecte. Si el risc i vulneració fossin importants, es notificaria igualment a l’autoritat competent.

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/ 2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot  revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercitar els drets mencionats, pot dirigir-se a ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  mitjançant correu electrònic lopd@www.aprodisa.net  o correu postal a Adreça: ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  en Carrer de Ricart, 41, 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL 

Qualsevol controvèrsia sorgida en l’ interpretació o l’execució d’aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  a través de la seva representació legal i l’usuari, renuncia a qualsevol altra jurisdicció i es sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili del usuari per qualsevol controvèrsia que pugui succeir. En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya ASSOCIACIO PRO DISCAPACITATS -APRODISA  i l’usuari es sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.