Vam tenir oportunitat de compartir la tarda del 29 d’octubre amb Teresa Matas Quesada, advocada del CIOD (Centre d’Informació i Orientació de la Dona) una sèrie de consells i orientacions jurídiques entorn a quin tipus de mesures de protecció són indispensables presents i futures per garantir la qualitat de vida dels nostres / vostres fills.

De forma senzilla i entenedora ens va definir les raons per les quals és imprescindible iniciar els tràmits d’incapacitació legal. Aquest terme jurídic, denominat en negatiu, és tan sols una mesura per “definir quines són les capacitats reals dels vostres fills en les diferents àrees de la seva vida i en les necessitats de suport per garantir el seu millor desenvolupament amb el suport d’una figura de tutor “. En aquest aspecte s’ ha de valorar quin tipus d’incapacitació total o parcial i quina figura jurídica és la més idònia. Això sí Teresa ens va aconsellar per la seva experiència professional no compartir la tutoria entre diversos germans i va al·legar motius diversos, sempre en benefici de la seva atenció.

Pensant en el dia de demà va manifestar conèixer que molts de vosaltres ja teniu designat qui us agradaria que fos el tutor del vostre fill mitjançant testament. Aquest tràmit precisarà si o si en el seu moment d’aquest procés d’incapacitació legal; per tant, és tasca vostra deixar les coses arreglades.

Aportacions diverses dels assistents a la reunió van deixar constància de la duresa / dificultat emocional que suposa aquesta gestió però que com tantes altres és important realitzar, ja que es tracta de complementar-ne els seus drets.

La formalització d’un testament és un altre dels tràmits legals a tenir coberts. En aquest cas Teresa el va definir com un vestit a mida, és a dir, no hi ha model ideal que serveixi per a tots i cadascun dels casos. En aquest document hem de deixar constància de totes les nostres últimes voluntats i modificar-lo en tantes ocasions com ho considerem necessari.

Finalment, comentar-vos que la Teresa ens va informar del servei jurídic del CIOD que ella realitza a la localitat de Sant Adrià a on ens podem adreçar per fer una primera consulta per aclarir dubtes sobre aquests temes.